Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? Skontakuj się z fundacją.
Walczymy z segregacją sanitarną.
Adres email *
Numer telefonu *
Kategoria *
Treść zgłoszenia
Dodaj pliki które chcesz dołączyć do zgłoszenia

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA NOWE SPEKTRUM z siedzibą w 43-210 Kobiór, ul. Olszewskiego 34 (NIP: 6381845877, REGON: 389571391, KRS: 0000914240).
 2. W celu realizacji swoich praw może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pan Adam Kania, e-mail: akania@superiod.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w niniejszy formularzu w myśl art. 6 ust 1 pkt a) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przygotowaniem i udzieleniem opieki prawnej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody lub tak długo jak wymagają tego inne przepisy prawa.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty lub jednostki współpracujące z Administratorem na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie innych przepisów prawa. Na Pani/Pana żądanie, Administrator udostępni listę podmiotów przetwarzających (procesorów).
 7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko wtedy, gdy jest to konieczne z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Na Pani/Pana żądanie, Administrator udostępni kopię danych, które zostały przekazane poza EOG.
 8. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe szczególnych kategorii, to jest ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (nie dotyczy danych osobowych zawartych w publikacjach papierowych, których wydruk jest nieodwracalny).
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania.